PROJEKTY
Oprava bytového domu, Vlašská
Oprava bytového domu, Vlašská
Oprava bytového domu, Vlašská
Místo:Praha 1
Stupeň:DSP, IČ, DPS, 2021 kolaudace
Investor:soukromý investor

Komplexní oprava, v jádru renesančního, domu pod Pražským Hradem.

atrium se skleným zastřešením
atrium
Komunitní centrum, Krompach
Komunitní centrum, Krompach
Komunitní centrum, Krompach
Místo:Krompach
Stupeň:studie
Investor:Město Krompach
Team:spolupráce Klára Regnerová

Komunitní centrum v CHKO Lužické hory je multifunkční prostor určený pro muzeum, společenský sál, učebnu jazyků, kanceláře a zázemí pro venkovní akce. Místo vymezené pro novostavbu navazuje na městské jádro. Navržený objekt tvoří dvě křídla se sedlovou střechou, které se protínají a vytvářejí tak otevřený dvůr pro setkávání, hry i sportovní aktivity. Kompozičně objekt vhodně doplňuje centrum města a zároveň dotváří zástavbu při ulici, kde je situován hlavní vstup. Další vstupy navazují na dvůr a přilehlý parčík. Vnitřní prostory jsou koncipovány do oddělitelných celků s ohledem na rozdílné režimy jejich fungování. Centrum je navrženo v souladu s místní tradiční architekturou s moderním detailem a se zřetelem na efektivní energetické hospodaření a co nejvyšší kvalitu vnitřního prostředí. Předlohou, ze které stavba analogicky vychází, je lokálně tradiční podstávkový dům s předsazenou sloupovou konstrukcí přízemí, která umožňuje různé ztvárnění výplně. V návrhu jsou dřevěné sloupy vyplněny přizdívkou z lokálního pískovce. Prosklené plochy jsou stíněny dřevěnými prvky vycházejícími z geometrického členění štítů krompašských domů. Zpevněné plochy jsou tvořeny zde tradiční čedičovou dlažbou.

Komunitní centrum Krompach
Knihovna a infocentrum, Mimoň
Knihovna a infocentrum, Mimoň
Knihovna a infocentrum, Mimoň
Místo:Mimoň
Stupeň:Studie
Investor:Město Mimoň
Team:StockWerk

Kompletní studie (pdf, 35 stran, 45 mb) je ke stažení zde:
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZxCdFXZA2s99pnMLyjhVLM6GvGtuzib9g4X

Stavba je situována do místa historické radnice s loubím, která tvořila dominantu této strany náměstí a mírně předstupovala před ostatní domy. Nová stavba je navržena do dvou objektů, propojených v patře. Každý objekt má přízemí a patro. Mezi objekty je průchod do klidové části, která navazuje na městskou zeleň a společně vytváří park a prostor pro relax, který nekonkuruje náměstí.

Vhodným využitím a doplněním terénu je plocha pohodlně po vrstevnici propojena s Kottovou uličkou a vymezuje část venkovního prostoru sloužící knihovně k odpočinku nebo kulturním akcím a výstavám. Poloha stavby vůči okolí je řešena tak, aby neznehodnocovala, nebo neznemožňovala údržbu dalších městských pozemků. Okolní pozemky jsou tedy upravené pro pobyt návštěvníků a přístupné pro údržbu. Zároveň stavba je navržena mimo ochranné pásmo trafostanice.

Průčelí levé části je mírně natočeno a je kolmé na propojení dominant - Mariánský sloup a Ralsko. Natočení způsobuje odsazení od nyní rušné komunikace a vytváří širší pobytový prostor před veřejnou stavbou, zároveň navazuje na uliční čáru domů v ulici Mírové. Odkaz na podloubí dřívější radnice tvoří zastřešení proti slunci a dešti. Stavba a navazující úpravy okolí jsou navrženy tak, aby fungovaly samostatně a zároveň, aby nezamezovaly další rozvoj a dostavbu náměstí, např. potřebným polyfunkčním objektem, domem služeb atp., které město potřebuje. Rozvoj je možný bez narušení vložených investic do realizace knihovny a úpravy jejího okolí. Stavba svým měřítkem navazuje na zástavbu náměstí, není ani příliš malá, ani příliš velká. Mírné dominantní zdůraznění je řešeno natočením budov vůči sobě, tohoto kompozičního prvku bylo používáno již v baroku.

Přízemí stavby slouží jako infocentrum, dále obsahuje přednáškový sál a variabilní komerční prostor např. pro kavárnu. V patře zpřístupněným výtahem se nachází knihovna. Obě části jsou propojeny spojovacím krčkem. Opticky oddělené jsou oddělení pro dospělé a pro děti. Dětské oddělení má svůj dětský koutek i čítárnu pro mládež. V oddělení pro dospělé nechybí čítárna časopisů. Z patra je možné vyjít přímo do zeleně, do venkovní čítárny. V přízemí navazuje formální část knihovní zahrady určená pro kulturní akce a výstavy. Stavba je koncipována i v kontextu energetické úspory, jsou minimalizovány solární zisky, které stavbu přehřívají. Prosklené plochy jsou situovány zejména na sever a do zeleně, protože pro prostory pro čtení není vhodné přímé světlo, které čtenáře oslňuje.

Knihovna a infocentrum Mimoň, vizualizace
Knihovna a infocentrum Mimoň, situace
Knihovna a infocentrum Mimoň
Oprava bytového domu, Pivovarská
Oprava bytového domu, Pivovarská
Oprava bytového domu, Pivovarská
Místo:Praha 5
Stupeň:DSP, IČ, AD, realizace 2020
Investor:soukromý investor

Smíchovský pavlačový činžák prošel komplexní rekonstrukcí a my jsme byli u toho, od projektu přes inženýrskou činnost, až po kolaudaci. Spojení historické a moderní architektury v rámci pražské památkové zóny se vydařilo a nájemní dům opět ožívá.

Za krásné fotky děkujeme https://www.janstojaspal.com/.

Pivovarská 3, dvorní fasáda domu
Pivovarská 3, dvorní fasáda domu
Pivovarská 3, interiér
Pivovarská 3, interiér
Pivovarská 3, interiér
Pivovarská 3, interiér
Návrh zeleně v areálu Gerontologického centra
Návrh zeleně v areálu Gerontologického centra
Návrh zeleně v areálu Gerontologického centra
Místo:Praha 8
Stupeň:2016 STS
Investor:Gerontologické centrum, Praha 8
Team:Radek Csáno, Marcela Železná, bude vynechaná položka spolupráce

Studie navrhuje úpravy stávajících ploch a zeleně, která má zpříjemnit pobyt návštěvníků a klientů gerontologického centra a také rozšířit možnosti využití venkovních prostor areálu. Celý prostor je doplněn o novou cestní síť z mlatu, která tvoří okružní cestu s lavičkami. Pojezdová komunikace je rozšířena, aby byl umožněn plynulejší a bezpečnější průjezd vozidel. Zahrada gerontologického centra je rozdělena tematicky na několik zón podle druhu využití – herní - sportovní, klidovou, pobytovou - rekreační, dopravní - komunikační, okrasnou - pohledovou.

projekt návrh gerontologického centra
projekt návrh gerontologického centra
projekt návrh gerontologického centra
projekt návrh gerontologického centra
projekt návrh gerontologického centra
Obnova sadu u křížové cesty
Obnova sadu u křížové cesty
Obnova sadu u křížové cesty
Místo:Valeč, okres Karlovy Vary
Stupeň:realizace 2016
Investor:soukromá osoba
Team:Radek Csáno, Adéla Poubová

Jedná se o bývalý sad na terasovitě členěném pozemku s JJV expozicí. Kolem sadu se dále vyskytují více či méně udržované ovocné sady a plochy vegetace s patrnou dlouhodobou absencí údržby. Stejně na tom byl i stav řešeného ovocného sadu, kde ponecháním svému osudu došlo k rozkladu sadovnické kompozice. Jedná se o velmi exponovaný pozemek uplatňující se v dálkových pohledech na barokní městečko Valeč. Pro zvýšení druhové rozmanitosti lokality bylo v prvé řadě potřeba odstranit nežádoucí a náletové dřeviny a husté podrostové patro. Došlo tak k uvolnění prostoru pro rozvoj biotopu cenných a chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na otevřená či polootevřená travní stanoviště. Výsadba nových ovocných stromů doplnila stávající druhovou skladbu. Uvolněný prostor pod stromy bude ponechán k přirozené obnově travního porostu. Pro akceleraci účinku opatření vedoucí ke zvýšení biodiverzity bude v sadu instalováno 27ks ptačích budek, 4 domky pro plchy a 4 domky pro netopýry. Při opravě spodní opěrné kamenné zídky bylo myšleno na možnost obnovení a navrácení zastavení zaniklé barokní křížové cesty, která podél řešené lokality v minulosti vedla.

projekt obnova sadu u křížového sadu
projekt obnova sadu u křížového sadu
projekt obnova sadu u křížového sadu
projekt obnova sadu u křížového sadu
Stavební úpravy glorietu
Stavební úpravy glorietu
Stavební úpravy glorietu
Místo:Červené Poříčí
Stupeň:2016 DPS
Investor:Národní památkový ústav
Team:Adéla Poubová

Součástí areálu zámku národní kulturní památky v Červeném Poříčí je park s prvky drobné architektury. Zámecký gloriet uprostřed dříve komponovaného zámeckého parku je hodnotnou stavbou tohoto druhu. Stavební úpravy v jádře renesančního objektu vyžadují speciální péči, proto jsme vypracovali dokumentaci pro realizaci stavby se všemi detaily a potřebnými průzkumy.

projekt Stavební úpravy glorietu
projekt Stavební úpravy glorietu
Úprava parteru u vlakového nádraží
Úprava parteru u vlakového nádraží
Úprava parteru u vlakového nádraží
Místo:Tábor
Stupeň:2015 STS
Investor:Město Tábor
Team:Radek Csáno

Navržená situace počítá se zklidněním veškeré dopravy, jejím minimalizováním v podobě parkoviště ve stávajícím placeném režimu. Nosnou myšlenkou je tedy vytvoření průchozího prostoru pro pěší v maximální možné míře. Motiv kruhu, který se odráží v dlažbě a použitém mobiliáři, ve své prvotní myšlence vychází ze stávající situace kruhového parteru s kašnou Husova náměstí. Uspořádání kruhů, prostupující celým prostorem, prostor dynamicky propojuje. Je to jakási hra „bublin“, které jakoby vycházejí z vlakového nádraží. Pro obyvatele a návštěvníky města jsou zde zřízeny nové stojany na kola (pro tzv. bike & train). Pro krátkodobé spočinutí při čekání na vlak poslouží sedací betonové kruhy, které jsou osázeny okrasnými keři a trvalkami. V celém prostoru parteru nádraží jsou dále nově vysazeny méně vzrůstné stromy, poskytující příjemný stín.

projekt Úprava parteru u vlakového nádraží
projekt Úprava parteru u vlakového nádraží
projekt Úprava parteru u vlakového nádraží
Aktualizace plánu regenerace MPZ Valeč
Aktualizace plánu regenerace MPZ Valeč
Aktualizace plánu regenerace MPZ Valeč
Místo:Valeč, okres Karlovy Vary
Stupeň:2016
Investor:Obec Valeč
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno

Plán regenerace je důležitým strategickým dokumentem každé památkové zóny. Podrobný dokument se všemi náležitostmi, pasportem a hodnocením všech staveb, analýzou území, návrhovou částí, vyhodnocením starších plánů regenerace atp. jsme vypracovali na základě podrobné znalosti místa. Přínos dokumentu se projevil hned v letošním roce a to zvýšením finanční státní podpory MPZ Valeč na obnovu památek, a to nás těší.

projekt Aktualizace plánu regenerace MPZ Valeč
Sadové úpravy a vizualizace interiéru, Centrum zdraví Milovice
Sadové úpravy a vizualizace interiéru, Centrum zdraví Milovice
Sadové úpravy a vizualizace interiéru, Centrum zdraví Milovice
Místo:Milovice
Stupeň:2015 – 2016 DPS, část - sadové úpravy, vizualizace
Investor:Centrum zdraví Milovice, s.r.o.; vypracováno pro AED project, a.s.
Team:Radek Csáno, Adéla Poubová

Prostor parku protíná mlatová pěší komunikace, která je v místě výškového členění doplněna přístupovou rampou. V centrální části je dále situováno malé dětské hřiště s odpočívadlem pro krátkodobou hru a relaxaci. Pohledové vymezení tohoto prostoru zajišťuje zde probíhající stromořadí. Plocha před hlavním vstupem do budovy polikliniky je řešena pomocí větší zpevněné plochy, která je jednoduše doplněna o rastr stromů tvořící spolu s mobiliářem stinný odpočinkový koutek. Druhové složení dřevin vychází v maximální míře z domácí druhové skladby. Pro ozvláštnění prostoru a vytvoření vizuálně atraktivních bodů je areál doplněn o dřeviny s celoročním efektem – tvar a barva olistění, kvetení, podzimní barevnost, zajímavá struktura v bezlistém stavu. Způsob rozmístění vegetačních prvků doplňuje architekturu budov a vytváří vizuálně atraktivní elementy ozvláštňující řešenou lokalitu.

projekt sadové úpravy a vizualizace interieru
projekt sadové úpravy a vizualizace interieru
projekt sadové úpravy a vizualizace interieru
projekt sadové úpravy a vizualizace interieru
Úpravy dvora bytového domu
Úpravy dvora bytového domu
Úpravy dvora bytového domu
Místo:Praha 2 - Vinohrady
Stupeň:2017 STS
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno

V dnešní urbanizované městské krajině je každý kousek prostoru připomínající zahradu vzácností. Stísněné prostředí činžovních domů nabízí poměrně málo „zelených“ ploch, které by mohli sloužit jako zahrady. A i to málo bývá mnohdy jen vydlážděno. Naskytne-li se proto příležitost nějaké takové místo oživit a proměnit v zelenou oázu uprostřed bytových domů, je téměř žádoucí využít takové příležitosti na maximum. Například jako v našem návrhu.

projekt Úpravy dvora bytového domu
projekt Úpravy dvora bytového domu
projekt Úpravy dvora bytového domu
projekt Úpravy dvora bytového domu
Architektonická soutěž – Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí
Architektonická soutěž – Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí
Architektonická soutěž – Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí
Místo:Cheb
Stupeň:2015, soutěžní návrh
Investor:Město Cheb
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno, Petra Pánková, Aneta Ambrožová, Tomáš Petr

Architektonické řešení revitalizace kláštera v převažující míře spočívá v návratu výrazu i dispozičního řešení do období baroka. Naopak části areálu, které byly zcela přestavěny či upraveny natolik, že je již nelze autenticky a exaktně navrátit do historického výrazu, jsou řešeny v pojetí soudobém. Je znovuotevřen původní klášterní ambit jakožto hlavní komunikační jádro objektu. Zásahy do historických konstrukcí budou minimální. Dochované historické malby, štuky a podlahy budou konzervovány či restaurovány. Pro zlepšení architektonického výrazu historických fasád budou při repasi oken použita tažená skla, která se v ČR stále vyrábí bez výrazného cenového navýšení. V soudobém pojetí bude řešen interiér novodobé přístavby sálu. Ten nyní dozná i konstrukčních změn, aby byla možná jeho celková kultivace a sjednocení prostoru ve funkcionalistickém duchu. Novou výrazovou vrstvu získá rajský dvůr s vodní plochou představující „zrcadlo nebe“ a fungující jako relaxační a meditační prvek objektu. Dále je výškového rozdílu v části nádvoří, zřízením sedacích stupňů, využito jako hlediště letního kina a malé venkovní scény. Rovněž východní hlavní chodba mezi ambitem a původními celami je řešena soudobě. Okolí kláštera - dojde především k revitalizaci Jánského náměstí. Křížení cest v místě bývalého hřbitova náměstí bude mírně posunuto, aby více respektovalo směry pro pěší (bezpečnější přístup od základní školy v ulici Mlýnská). Svažitost náměstí je nyní odstupňována do vyvýšených teras s trávníky. Zídky lemující travní plochy z hladkého pohledového betonu umožní na vyšších hranách posezení (doplněno o dřevěné prvky). Stávající vzrostlé dřeviny jsou zachovány. Návrh počítá s reminiscencí již zaniklého kostela sv. Jana, který dal náměstí jméno. Na místě kostela je navržen kovový prostorový prvek představující abstrakci křížové klenby. Část půdorysu kostela je zachycena cihelnou dlažbou. Cílem je přiblížit jedno z nejstarších náměstí Chebu i návštěvníkům města.

projekt Architektonická soutěž
projekt Architektonická soutěž
projekt Architektonická soutěž
Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého u Joštova mlýna
Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého u Joštova mlýna
Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého u Joštova mlýna
Místo:Jeřeň, okres Karlovy Vary
Stupeň:2013 DPS, realizace 2013 – 2014
Investor:Terra Incognita, o.s.
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr

Konkrétní datum vzniku kapličky neznáme. Je ale zachycena na všech známých historických mapových dílech z 19. a pol. 18. století. Stavebně historický průzkum ukázal několik jasných spojitostí s charakteristikami barokních staveb v obci a bezpečně je možné ji přiřadit do stejné vlny stavební konjunktury v první polovině 18. století. Nejnovější vyhodnocení kapličky dále napovídá, že její umístnění v krajině není náhodné, ale odpovídá zásadám barokní komponované krajiny. Neobvyklý tvar střechy byl oříškem pro realizační firmu, díky výtisku krokve v měřítku 1:1, si s ním posléze dobře poradila.

projekt Obnova kaple
projekt Obnova kaple
projekt Obnova kaple
Oprava koňských stájí, Státní zámek Krásný Dvůr
Oprava koňských stájí, Státní zámek Krásný Dvůr
Oprava koňských stájí, Státní zámek Krásný Dvůr
Místo:Krásný Dvůr
Stupeň:2014 DPS, realizace 2015
Investor:Národní památkový ústav
Team:Adéla Poubová

Areál národní kulturní památky, zámek Krásný Dvůr má ve své správě nejen stavby a rozlehlý park, ale také zámecké koně. Pro zajištění pohodlného ustájení bylo třeba opravit stávající nevyhovující stáje. V projektu ve stupni DPS jsme navrhli opravu povrchů, boxy.

projekt oprava końských stájí
projekt oprava końských stájí
projekt oprava końských stájí
Oprava střechy, Vodičkova
Oprava střechy, Vodičkova
Oprava střechy, Vodičkova
Místo:Praha 1
Stupeň:2015 DOS, 2016 realiazce, TDI
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr

V naší branži se říká, že není malých projektů, to platí a my se jich nebojíme. Příjemnou stavební akcí byla oprava střechy dvorního křídla kulturní památky ve Vodičkově ulici. Stavbu jsme projektovali i dozorovali, takže jsme řešili od povolení přes stavební detaily až kolaudaci.

projekt Oprava střechy
projekt Oprava střechy
projekt Oprava střechy
Obnova Jesenického hřbitova
Obnova Jesenického hřbitova
Obnova Jesenického hřbitova
Místo:Jesenice, okres Praha-západ
Stupeň:2015 STS - DPS, realizace 2016, TDI
Investor:Město Jesenice
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno, Tomáš Petr

Architektonické řešení stavebních úprav respektuje hodnoty stávajícího hřbitova. V navržené kompozici byla ponechána a využita kvalitně rostlá bříza, poslední dominantní strom hřbitova. Rozptylová loučka je situována kolmo na svah s výhledem do ozeleněné terénní modelace. Hlavní kompoziční osu uzavírá světlý kříž se sousední pamětní deskou. Východní sekci hřbitovní plochy uzavírá kolumbárium půdorysu L, které je protiváhou rozložité břízy. Mezi bloky kolumbária je mezera směrována na východ, vložené tónované sklo vytváří dopoledne barevnou hru světel a stínů na zpevněné ploše. Do středu hřbitova byl přesunut litinový kříž s novým podstavcem, po jeho bocích jsou nové stromy vyvažující zelenou hmotu hřbitova s umístěným posezením.

projekt Obnova Jesenického hřbitova
projekt Obnova Jesenického hřbitova
projekt Obnova Jesenického hřbitova
projekt Obnova Jesenického hřbitova
projekt Obnova Jesenického hřbitova
projekt Obnova Jesenického hřbitova
Adaptace chalupy
Adaptace chalupy
Adaptace chalupy
Místo:Mariánský Týnec
Stupeň:2015 STS
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová
projekt Adaptace chalupy
projekt Adaptace chalupy
projekt Adaptace chalupy
Adaptace domu na náměstí
Adaptace domu na náměstí
Adaptace domu na náměstí
Místo:Valeč, okres Karlovy Vary
Stupeň:2015 STS - DSP, SHP, v realizaci
Investor:soukromá osoba
Team:Tomáš Petr, Adéla Poubová

Památkově chráněný dům se nachází v exponované poloze při ústí ulice Podbořanská do náměstí. Hlavní objekt nadále plní svoji obytnou funkci, hospodářská část s vozovou kolnou byla adaptována na pěstitelskou pálenici a technické zázemí.

projekt Adaptace domu na náměstí
projekt Adaptace domu na náměstí
projekt Adaptace domu na náměstí
projekt Adaptace domu na náměstí
projekt Adaptace domu na náměstí
Jatka
Jatka
Jatka
Místo:Valeč
Stupeň:2016 STS - DSP, v realizaci
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová

K dřívější obecní hospodě s velkým kulturním sálem patřilo i hospodářské zázemí, které zajišťovalo čerstvé potraviny na hostinské stoly. Samozřejmě i maso z místních zdrojů bylo nutné někde připravit a tak hospoda měla svoje malá jatka, která se dochovala ve své téměř autentické podobě. Současní majitelé jsou chovatelé ovcí a využití jatek zapadá do jejich podnikatelského plánu. Vypracovali jsme projekt pro stavební povolení, který řeší modernizaci jatek v souladu se současnými požadavky a standardy historické budově, která je zároveň součástí městské památkové zóny.

projekt jatka
Obnova měšťanského domu na náměstí
Obnova měšťanského domu na náměstí
Obnova měšťanského domu na náměstí
Místo:Jáchymov
Stupeň:2015 DPS, v realizaci
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr, Barbora Studená

Kulturní památka, v jádru renesanční dům v exponované poloze proti jáchymovské radnici skrývá krásné dochované historické prostory, rozlehlá sklepení s mnichem a tajuplná zákoutí. Po etapách projektujeme jednotlivé části opravy. Muselo se začít samozřejmě krovem a střechou. V podkroví je plánováno bydlení a tak po podrobném vyhodnocení a řešení technických detailů bude použito nadkrokevní zateplení, takže bude moci být prezentován historický krov v interiéru. Mezitím, co běží stavba, a dolaďujeme detaily, připravujeme zároveň dokumentaci pro celkovou opravu domu. Můžete se těšit do budoucna na restauraci a ubytování v autentických prostorách.

projekt Obnova měšťanského domu na náměstí
projekt Obnova měšťanského domu na náměstí
projekt Obnova měšťanského domu na náměstí
Stavební úpravy bytů, Vodičkova
Stavební úpravy bytů, Vodičkova
Stavební úpravy bytů, Vodičkova
Místo:Praha 1
Stupeň:2016 DPS
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno

Interiér je navržen s respektem k vysoké historické hodnotě prostor kulturní památky, zároveň však odpovídá současným trendům moderního bydlení. Výtvarné pojetí interiéru je komplexní. V rámci realizace interiéru budou minimalizovány zásahy do zachovaných stávajících historických konstrukcí. Nové konstrukce budou citlivě vsazeny do historického prostoru.

projekt Stavební úpravy bytů
projekt Stavební úpravy bytů
projekt Stavební úpravy bytů
Revitalizace vstupního objektu SHZ Bečov nad Teplou
Revitalizace vstupního objektu SHZ Bečov nad Teplou
Revitalizace vstupního objektu SHZ Bečov nad Teplou
Místo:Bečov nad Teplou
Stupeň:2015 - ověřovací studie, 2016 DSP
Investor:Národní památkový ústav
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno, Barbora Studená

Hradozámecký areál národní kulturní památky Bečov nad Teplou je významným místem s pestrou historií a dochovaným stavebním fondem. Ověřit možnosti a kapacity vstupního objektu do areálu bylo naším hlavním úkolem. V ověřovací studii jsme předložili 3 varianty řešení, které optimálně reflektovaly požadavky na vytvoření výchozího bodu do areálu. Na vybranou variantu byla vypracována dokumentace ve stupni DSP.

projekt Revitalizace vstupního objektu
projekt Revitalizace vstupního objektu
projekt Revitalizace vstupního objektu
Oprava fasády bytového domu, Vratislavova
Oprava fasády bytového domu, Vratislavova
Oprava fasády bytového domu, Vratislavova
Místo:Praha 3
Stupeň:2016 DPS
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr

Historická fasáda domu vedle vyšehradské radnice byla v 1. pol. 20. stol. modernizována tehdejšími prvky a materiály a tak si do dnešní doby zachovala specifický výraz. Projekt obnovy historické fasády řeší i detailní výkresy truhlářských prvků a reklamního značení.

projekt Oprava fasády bytového domu
projekt Oprava fasády bytového domu
Oprava fasády bytového domu, Lidická
Oprava fasády bytového domu, Lidická
Oprava fasády bytového domu, Lidická
Místo:Praha 5
Stupeň:2016 DPS
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr

Fasády pražského Smíchova se opět vyklubávají do své autentické podoby. My jsme měli tu možnost připravit projekt obnovy fasády nárožního a navazujícího domu, který tvoří dominantu křížení ulic Lidická a Svornosti. Součástí návrhu bylo i sjednocení obchodního parteru a reklamního značení provozoven.

projekt Oprava fasády bytového domu
projekt Oprava fasády bytového domu
Stavební úpravy bytu, Vodičkova
Stavební úpravy bytu, Vodičkova
Stavební úpravy bytu, Vodičkova
Místo:Praha 1
Stupeň:DPS 2015, realizace 2016, TDI
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová

Byt v srdci Prahy je součástí historického domu, kulturní památky. Během projektování a realizace stavby bylo reflektováno specifické prostředí stavby a vznikl příjemný prostor se splněnými současnými požadavky a zároveň se zachováním nádechu autentičnosti místa.

projekt Stavební úpravy bytu
projekt Stavební úpravy bytu
projekt Stavební úpravy bytu
projekt Stavební úpravy bytu
projekt Stavební úpravy bytu
Stavební úpravy oranžerie, Červené Poříčí
Stavební úpravy oranžerie, Červené Poříčí
Stavební úpravy oranžerie, Červené Poříčí
Místo:Červené Poříčí
Stupeň:2017 DSP+DPS
Investor:Národní památkový ústav
projekt Stavební úpravy oranžerie
projekt Stavební úpravy oranžerie
projekt Stavební úpravy oranžerie
projekt Stavební úpravy oranžerie
Úpravy hřbitova ve Valči
Úpravy hřbitova ve Valči
Úpravy hřbitova ve Valči
Místo:Valeč, okres Karlovy Vary
Stupeň:2015 STS
Investor:Obec Valeč
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno

Hřbitovy jsou prostranství, která si zaslouží více pozornosti, než jim je leckdy věnováno. Jsou to místa, kde se leckdy zastavil čas a vytváří tak oázu klidu s nádechem tajemna, nostalgie, duchovna… Starý hřbitov ve Valči je svým měřítkem malý avšak malebný, jeho kladné působení na člověka je umocněno okolní otevřenou krajinou, která proniká do prostoru hřbitova.

projekt Úpravy hřbitova
projekt Úpravy hřbitova
projekt Úpravy hřbitova
Novostavba rodinného domu
Novostavba rodinného domu
Novostavba rodinného domu
Místo:Olešná
Stupeň:2015, DSP
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová
projekt Novostavba rodinného domu
projekt Novostavba rodinného domu
projekt Novostavba rodinného domu
projekt Novostavba rodinného domu
Obnova obvodového pláště kaple sv. Jana Nepomuckého
Obnova obvodového pláště kaple sv. Jana Nepomuckého
Obnova obvodového pláště kaple sv. Jana Nepomuckého
Místo:Velký Hlavákov
Stupeň:2016 DSP, orientační SHP
Investor:Obec Valeč
Team:Adéla Poubová

Kaple sv. Jana Nepomuckého je středobodem vesnické návsi. Barokní stavba byla ve 2. pol. 20. století v dezolátním stavu. Podařilo se ji zachránit, ale v současné době již vyžaduje opravu. Připravili jsme podrobnou dokumentaci pro stavební povolení na opravy obvodového pláště.

projekt Obnova obvodového pláště kaple
projekt Obnova obvodového pláště kaple
projekt Obnova obvodového pláště kaple
projekt Obnova obvodového pláště kaple
projekt Obnova obvodového pláště kaple
projekt Obnova obvodového pláště kaple
Oprava fasády bytového domu, Janovského
Oprava fasády bytového domu, Janovského
Oprava fasády bytového domu, Janovského
Místo:Praha 7
Stupeň:2016 DPS
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr

Historické fasády jsou specifickým zadáním, které vyžaduje pečlivé řešení každého detailu. Rádi navracíme starým domům jejich autentickou podobu a tak se těšíme, jak podle našeho návrhu prokoukne i tato secesní fasáda.

projekt Oprava fasády bytového domu
projekt Oprava fasády bytového domu
Návrh využití území „Mokřadu“
Návrh využití území „Mokřadu“
Návrh využití území „Mokřadu“
Místo:Klecany
Stupeň:2016 STS
Investor:Město Klecany
Team:Radek Csáno

Problémy se suchem jsou dnes více než závažné záležitosti, které doprovázejí lidstvo v posledních letech. Tento projekt může malou měrou přispět k lokálnímu řešení tohoto problému. Nosnou myšlenkou návrhu je vytvoření soustavy tůní rozmístěných kolem malého vodního toku. Vytvořením tůní dojde nejen k navýšení retenční kapacity území, tedy zadržení vody v krajině, ale také velkým přínosem bude celkové posílení biodiverzity tohoto významného krajinného prvku.

Obnova hřbitova
Obnova hřbitova
Obnova hřbitova
Místo:Mimoň
Stupeň:2016 STS - DPS
Investor:Město Mimoň
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno

Starý hřbitov je dnes zelenou plochou ohrazenou kamennou zdí, v jejímž severním středu je stará márnice a z jihu navazuje současně využívaná část hřbitova. Přepracovali jsme původní studii a navrhli cestní síť, sadové úpravy, kolumbária a vybavení nezbytné pro fungování hřbitova.

Obnova barokní křížové cesty
Obnova barokní křížové cesty
Obnova barokní křížové cesty
Místo:Valeč, okres Karlovy Vary
Stupeň:realizace 2016
Investor:Obec Valeč
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr, Barbora Cahová

Na základě dostupných informací byla navržena obnova křížové cesty jako významné barokní krajinné struktury Valečska. Významnou památku z dílny Matyáše Bernarda Brauna se podařilo obnovit za podpory ministerstva zemědělství a obce. Náš kolektiv přispěl bezplatně projektovou dokumentací a TDI. Návrh se zabýval obnovou jednotlivých zastavení, kaple a sousoší. Umělecké ztvárnění ikonografických obrazů do jednotlivých zastavení, včetně doplnění dvou nadstandardních témat, bude předmětem uměleckého sympozia. Sousoší Ukřižování je řešeno se zakomponováním kopií dochovaných původních braunových soch s vhodným dopracováním jejich částí a provizorním doplněním chybějícího kříže. Podoba kříže není známá. V rámci uměleckého sympozia bude dořešeno jeho komplexní ztvárnění. U nově doplňovaných prvků, jejichž podobu neznáme, bude preferován přístup vhodné a citlivé kombinace současného pojetí v uměleckém i materiálovém ohledu.

projekt Obnova barokní křížové cesty
projekt Obnova barokní křížové cesty
projekt Obnova barokní křížové cesty
projekt Obnova barokní křížové cesty
Oprava hospodářské části objektu, Mory
Oprava hospodářské části objektu, Mory
Oprava hospodářské části objektu, Mory
Místo:Mory
Stupeň:2018 DSP
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Barbora Cahová
projekt Oprava hospodářské části objektu
projekt Oprava hospodářské části objektu
projekt Oprava hospodářské části objektu
Oprava rodinného domu, Mukoděly
Oprava rodinného domu, Mukoděly
Oprava rodinného domu, Mukoděly
Místo:Mukoděly
Stupeň:2018 DÚR+DSP
Investor:soukromá osoba
projekt Oprava rodinného domu
projekt Oprava rodinného domu
Obnova rodinného domu, Domaslav
Obnova rodinného domu, Domaslav
Obnova rodinného domu, Domaslav
Místo:Domaslav
Stupeň:2018 Studie
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová
projekt Oprava rodinného domu
projekt Oprava rodinného domu
Návrh řešení veřejného prostranství ve Valči
Návrh řešení veřejného prostranství ve Valči
Návrh řešení veřejného prostranství ve Valči
Místo:Valeč
Stupeň:2017 Studie; 2017 DSP+DPS - ulice Růžová, chodník; 2018 DÚR+DSP - parkoviště; 2018 Záměr - odpočinkové místo
Investor:Obec Valeč
projekt Návrh řešení veřejného prostranství
projekt Návrh řešení veřejného prostranství
projekt Návrh řešení veřejného prostranství
projekt Návrh řešení veřejného prostranství
projekt Návrh řešení veřejného prostranství
Adaptace pivovarské konírny, Valeč
Adaptace pivovarské konírny, Valeč
Adaptace pivovarské konírny, Valeč
Místo:Valeč
Stupeň:2018 Studie, DÚR+DSP
Investor:Obec Valeč
Team:Adéla Poubová, Barbora Studená, Radek Csáno
Adaptace pivovarské konírny
Adaptace pivovarské konírny
Adaptace pivovarské konírny
Adaptace pivovarské konírny
Adaptace pivovarské konírny
O NÁS

Autorský kolektiv StockWerk vznikl ze společné myšlenky přátel, které spojily podobné názory na architekturu. Chtěli jsme být dílnou „werkem“, která pečuje o historické stavby a prostředí a to se nám podařilo. Věnujeme se různorodým projektům, ve kterých využíváme pestrý potenciál nejen členů našeho týmu, ale i zkušených specialistů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Soustředíme se na jednoduchost a čistý detail. Našimi klienty jsou soukromé osoby, obce, státní instituce a neziskový sektor. Zajímáme se o dění kolem a podporujeme dobré nápady.

Ing. arch. Adéla Poubová
ČKA 04 485
Fakulta architektury
ČVUT v Praze
CZRUSDEU
Ing. arch. Barbora Drozdová
Fakulta architektury
ČVUT v Praze
CZENG
SPOLUPRACUJEME

Baví nás dobré a užitečné projekty a proto je podporujeme.

Připravili jsme bezplatně projektovou dokumentaci k obnově barokní křížové cesty od Matyáše Bernarda Brauna ve Valči. Ve spolupráci s obcí se podařilo získat prostředky na realizaci a tak nezůstal jen projekt v šuplíku, ale akce byla v roce 2016 zrealizována.

Nejen projektově podporujeme dění kolem poutního místa ve Skocích.

Jsme rádi, že jsme měli tu čest podílet se na obnově kulturní krajiny, znovuzrození valečských sadů.

Děkujeme všem, se kterými spolupracujeme, bez kterých by naše práce nikdy nebyla kompletní.

KONTAKTY

Sídlo společnosti:

StockWerk s. r. o.

info@stockwerk.cz

+420 725 712 360

Vodičkova 677/10

110 00 Praha - Nové Město

Kancelář:

StockWerk s. r. o.

info@stockwerk.cz

+420 725 712 360

Karmelitská 18

118 00 Praha - Malá Strana